Publikacije

 2011

 • Breda Pogorelec, Zgodovina slovenskega knjižnega jezika, jezikoslovni spisi I. Uredil Kozma Ahačič. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Breda Pogorelec, Stilistika slovenskega knjižnega jezika, jezikoslovni spisi II. Uredila Mojca Smolej. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 8/2011. Urednika: Marko Snoj in Marc L. Greenberg. Ljubljana. Založba ZRC in Hall Center for the Humanities, University of Kansas, Lawrence, ZDA.
 • Jože Toporišič, Intervjuji in polemike. Uredila Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana. Založba ZRC. 
 • Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana. Založba ZRC. 

 2010

 2009

 • Jezikoslovni zapiski 15/2009 (št. 1-2). Urednik Peter Weiss. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Terminologija in sodobna terminografija. Uredile Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana. Založba Modrijan in Založba ZRC.
 • Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 7/2009. Urednika: Marko Snoj in Marc L. Greenberg. Ljubljana. Založba ZRC in Hall Center for the Humanities, University of Kansas, Lawrence, ZDA.
 • Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008). Elektronska izdaja. Uredili Peter Weiss, Jožica Škofic in Karmen Kenda-Jež. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri). (Projekt 2007-2009, financer ARRS, sofinancer SAZU). Avtorji: Alenka Gložančev, Primož Jakopin, Mija Michelizza, Lučka Uršič, Andreja Žele. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, 23. in 24. oktober 2008. Uredil Andrej Perdih. SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. Založba ZRC.

 2008

2007

2006

 • Geološki terminološki slovar. Uredil Jernej Pavšič. Leksikografska in jezikovna redakcija Zvonka Leder. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu. Uredila Metka Furlan in Silvo Torkar. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine. Redakcija Milena Hajnšek - Holz. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Marko Snoj, Slovar jezika Janeza SvetokriškegaLjubljana. Založba ZRC. 
 • Nataša Jakop, Pragmatična frazeologija. Ljubljana. Založba ZRC. 
 • Jezikoslovni zapiski 12/2006 (št. 1 in 2). Urednik Janez Keber. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar. Transliterirana izdaja. Uredila Metka Furlan. Ljubljana. ZRC SAZU. Založba ZRC.
 • Veterinarski terminološki slovar T-Ž. Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Ljubljana.
 • Kozma Ahačič, Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega, vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852. Slavistična knjižnica 9. Slavistično društvo Slovenije. Ljubljana.

2005

 • Ovčja vas in njena slovenska govorica. Valbruna e la sua parlata slovena. Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003. Stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve - Ljubljana.
 • France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika. Knjiga 4: Š-Ž. Avtorji gesel France Bezlaj, Marko Snoj in Metka Furlan. Uredila Marko Snoj in Metka Furlan. Ljubljana. SAZU in ZRC SAZU. Založba ZRC.
 • Gemološki terminološki slovar. Uredniki Meta Dobnikar, Marjeta Humar, Simona Jarc, Miha Jeršek. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Jezikoslovni zapiski 11/2005 (št. 1, 2). Urednik Janez Keber. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Geografski terminološki slovar. Uredniki Drago Kladnik, Franc Lovrenčak, Milan Orožen Adamič; leksikografska in jezikovna redakcija Marjeta Humar in Borislava Košmrlj - Levačič. Ljubljana. Založba ZRC. 
 • Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 5/2005. Urednika: Marko Snoj in Marc L. Greenberg. Ljubljana. Založba ZRC in Hall Center for the Humanities, University of Kansas, Lawrence, ZDA.
 • Helena Dobrovoljc, Slovenska teorija jezikovne naravnosti. Ljubljana. Založba ZRC. 
 • Aleksandra Bizjak, Pridiga kot žanr. Ljubljana. Založba ZRC.
   

2004

2003

2002

2001

2000

 • Jezikoslovni zapiski 6/2000. Urednik Janez Keber. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Alenka Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje. Ljubljana. Rokus.
   

1999

1998

1997

 • Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680-1710). Uredil Franc Jakopin. Ljubljana. Založba ZRC. 
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2. ponatis. Urednik: Anton Bajec et al. SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. Ljubljana. DZS. 
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika. Elektronska izdaja na disketah. Urednik: Anton Bajec et al. SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. Ljubljana. DZS. 
 • Jezikoslovni zapiski 3/1997. Urednik Janez Keber. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Martjanska pesmarica. Uredil Vilko Novak. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Pravopis medicinskih izrazov. Glavni urednik Miroslav Kališnik. Ljubljana. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 1/1997. Urednika Marko Snoj in Marc L. Greenberg. Ljubljana. Založba ZRC in Hall Center for the Humanities, University of Kansas, Lawrence, ZDA.
 • Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar. Ljubljana. Mladinska knjiga.
   

1996

1995

 • Fran Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika 1, ponatis. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Jezikoslovni zapiski 2/1995. Urednik Janez Keber. Ljubljana. Založba ZRC.
 • France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, Knjiga 3: P-S. Dopolnila in uredila Marko Snoj in Metka Furlan. Ljubljana SAZU in ZRC SAZU.

1994

 • Ljudmila Bokal, Drago Bokal, Pojmovnik s področja obratovanja in vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja in postrojev. Elektroinštitut Milan Vidmar. Ljubljana.
 • Marko Snoj, Rückläufiges Wörterbuch der albanischen sprache. Buske. Hamburg.

1993

 • Metka Furlan, Odzadnji slovar zemljepisnih imen po Atlasu Slovenije. DZS.

1992

 • Veterinarski terminološki slovar H-K. SAZU in ZRC SAZU.

1991

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika, 5. knjiga. SAZU in DZS.
 • Jezikoslovni zapiski 1/1991. Urednik Jakob Müller s sodelovanjem Petra Weissa. Ljubljana. Založba ZRC.
 • Alenka Gložančev, Enobesedna imena slovenskih podjetij. ZRC SAZU.
 • Marko Snoj, Kratka albanska slovnica. Filozofska fakulteta. Ljubljana.

1990

 • Slovenski pravopis. 1. Pravila. DZS in SAZU.
 • Z. Petkovšek - Z. Leder Mancini, Meteorološki terminološki slovar. ZRC SAZU in Meteorološko društvo Slovenije.

1989

 • Atlas Linguarum Europae (ALE). Slovenski delež prispevala Sonja Horvat. Van Gorcum.
 • Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja. Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici. Ur. Franc Jakopin. SAZU.
 • Primož Jakopin, STEVE reference manual: text, graphics, data base, DTP and CAI on Atari ST. Ljubljana.