Raziskave

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
P6-0038

Vodja programa: M. Snoj 

 Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri)

 L6-9241

Vodja projekta: A. Žele

  Leksika in potek izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem

L6-9052

Vodja projekta: M. Šekli

 Besedje iz pomenskega polja "človek" v slovenskih narečjih - geolingvistična predstavitev

L6-9529

Vodja projekta: J. Škofic

 

 

Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici
L6-0166

Vodja projekta: H. Dobrovoljc
 

 

Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri
L6-0075

Vodja projekta: A. Žele

 

Jezikoslovnozgodovinske in sociolingvistične značilnosti misli o jeziku na Slovenskem med letoma 1607 in 1758
Z6-0151

Vodja projekta: K. Ahačič
 

                                              **********************************************************************************

Sporazumevanje v slovenskem jeziku

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je 1. junija 2008 podpisal pogodbo o sodelovanju pri projektu Sporazumevanje v slovenskem jeziku, pri katerem sodelujejo kot konzorcijski partnerji še Amebis, d. o. o. (poslovodeči partner), Univerza v Ljubljani, Inštitut Jožef Stefan in Trojina, zavod za uporabno lingvistiko. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport št. 54450-7/2008/2 z dne 4. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 33/2008).

Formalni okvir projekta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport, izvaja pa se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007–2013.

Projekt sestavljata dva osnovna sklopa:

● referenčni korpus in leksikalna baza slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem (junij 2008–junij 2012);

● nova didaktika poučevanja slovenskega jezika (januar 2009–december 2011) ter pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik (januar 2010–december 2013).

Več o projektu najdete na straneh http://www.slovenscina.eu www.slovenscina.eu ter http://videolectures.net/solomon_krek_pssj/ http://videolectures.net/solomon_krek_pssj/)