Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju

 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju

(jezikoslovni simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja)

 
(17., 18. in 19. april 2008, Prešernova dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, Ljubljana)
 
 
Program
 
Četrtek, 17. 4. 2008
 
8.00–9.00 Registracija udeležencev, namestitev tujih gostov v hotel Emonec
 
9.00 Slovesni začetek simpozija (Prešernova dvorana)
Uvodni nagovori:
izr. prof. dr. Majda Merše, vodja simpozija
prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik SAZU
Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana
prof. dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije
 
10.00–10.30 Odmor
 
10.30–10.45 Jože Toporišič, Slovenija: »/S/ledni Sazhetig ie Teßhak inu nepopelnom«
10.45–11.00 Ada Vidovič Muha, Slovenija: 16. stoletje – čas vzpostavitve narodotvorne vloge jezika
11.00–11.15 Marko Kerševan, Slovenija: Božja beseda in/kot ljudski jezik pri slovenskih protestantih 16. stoletja
11.15–11.45 Razprava
 
11.45–12.00 Odmor
 
12.00–12.15 Jakob Müller, Slovenija: Teorije o temelju/temeljih slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
12.15–12.30 Anita Peti-Stantić, Hrvaška: Koncept eno- in/ali večjezičnosti (Matija Vlačić Ilirik in Primož Trubar)
12.30–12.45 Gerhard Neweklowsky, Avstrija: »Ta list htim Rimljanom« – inačici 1560 in 1582
12.45–13.15 Razprava
 
13.15–15.15 Kosilo
 
15.15–15.30 Martina Orožen, Slovenija: Trubarjeva ubeseditev evangelijskih povzetkov v novozaveznih besedilih
15.30–15.45 Gerhard Giesemann, Nemčija: Theologische Positionen Primož Trubars im Kirchenlied, den Psalmennachdichtungen und Vorworten zu seinen Bibelübersetzungen
15.45–16.00 Ihar Klimau, Belorusija: Тэхніка біблейнага перакладу Прымажа Трубара
параўнальна з іншымі славянскімі пратэстанцкімі перакладчыкамі
(Назіранні на прыкладзе Мцв. 13:1-23; Мк. 4:1-20)
16.00–16.15 Jochen Raecke, Nemčija: Primus Truber und Jurij Dalmatin als Übersetzer – aus der Sicht von Jernej Kopitar
16.15–16.45 Razprava
 
18.00 Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik v sodelovanju z Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU: Koncert »Glasbeno izročilo protestantizma in renesanse na slovenskih tleh« (Atrij ZRC SAZU)
 
19.30 Večerja
 
Petek, 18. 4. 2008
 
9.00–9.15 Marko Jesenšek, Slovenija: Razlikovalni knjižni normi Primoža Trubarja in Števana Küzmiča
9.15–9.30 Irena Orel, Slovenija: Trubarjevo besedje v Pleteršnikovem slovarju
9.30–9.45 OlgaS. Plotnikova, Rusija: Oсобенности функционирования презентных форм совершенного вида в словенском литературном языке xvı в.
9.45–10.15 Razprava
 
10.15–10.30 Odmor
 
10.30–10.45 Tjaša Jakop, Slovenija: Dvojina v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
10.45–11.00
Aleksandra Bizjak Končar, Slovenija: Dvojina v Dalmatinovem Pentatevhu
11.00–11.15 Matej Šekli, Slovenija: Sklanjatev in naglas zaimkov v Trubarjevem jeziku
11.15–11.45 Razprava
 
11.45–12.00 Odmor
 
12.00–12.15 Tomo Korošec, Slovenija: Členki v Trubarjevem Katekizmu 1550
12.15–12.30 Erika Kržišnik, Slovenija: Jezikovno izražanje konceptualne metafore BESEDA JE X v besedilih 16. stoletja
12.30–12.45 Marjeta Humar, Slovenija: Protipomenskost v jezikoslovnih delih slovenskih protestantov
12.45–13.15 Razprava
 
13.15–15.15 Kosilo
 
15.15–15.30 Ljudmila Bokal, Slovenija: Zametki terminologije v Dalmatinovem Registru
15.30–15.45 Vladimir Simič, Slovenija: Trubarjeva Cerkovna ordninga v luči pravne zgodovine
15.45–16.00 Andreja Eržen, Slovenija: Poimenovanje jezika in naroda v delih slovenskih protestantskih piscev
16.00–16.15 Milena Mileva Blažić, Slovenija: Podoba otroka v Trubarjevih besedilih
16.15–16.45 Razprava
 
17.00 Izlet na Trubarjevo domačijo na Rašici in Škrabčevo domačijo v Hrovači (tam bo tudi večerja v obliki hladnega bifeja)
 
 
Sobota, 19. 4. 2008
 
9.00–9.15 Majda Merše, Slovenija: Oblikoslovje v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
9.15–9.30 Andreja Legan Ravnikar, Slovenija: Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah
9.30–9.45 Kozma Ahačič, Slovenija: Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
9.45–10.15 Razprava
 
10.15–10.30 Odmor
 
10.30–10.45 Jožica Narat, Slovenija: Slovenski knjižni jezik 16. stoletja v luči besedoslovnih raziskav
10.45–11.00 France Novak, Slovenija: Slovarska členjenost besedja glede na besednovrstnost in pomenskost: števnik v 16. stoletju
11.00–11.15 Francka Premk, Slovenija: Vloga izvirnika pri pomenoslovnih vprašanjih v gradivu za slovar slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
11.15–11.45 Razprava
 
11.45–12.00 Odmor
 
12.00–12.15 Marijan Smolik, Slovenija: Megiserjeve knjige s slovenskimi besedili
12.15–12.30 Nikolai Mikhailov, Italija: Še enkrat o t. i. Načrtu za pridigo iz 16. stoletja ter o problemu avtorstva zgodnjeslovenskih rokopisov
12.30–12.45 Silvo Torkar, Slovenija: Flektivna derivacija v slovenskih krajevnih imenih (jezikovnozgodovinski vidik)
12.45–13.15 Razprava
 
13.15–15.15 Kosilo
 
15.15–15.30 Pavle Jović, Srbija: Prispevek Primoža Trubarja in njegovih sodelavcev k reformi cirilice
15.30–15.45 Vanda Babič, Slovenija: Protestantske glagolske izdaje bukvarja in katekizma Stipana Konzula Istrana
15.45–16.00 Peter Weiss, Slovenija: Pričevanje Benedikta Kuripečiča o verskih razmerah v Evropi okoli leta 1530
16.00–16.30 Razprava
 
16.30 Zaključek simpozija
 
Organizacijski odbor simpozija:
izr. prof. dr. Majda Merše, znanstvena svetnica, ZRC SAZU (vodja simpozija)
doc. dr. Kozma Ahačič, znanstveni sodelavec, ZRC SAZU (tajnik simpozija)
doc. dr. Milena Mileva Blažić, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Varja Cvetko Orešnik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in ZRC SAZU
dr. Metoda Kokole, višja znanstvena sodelavka, ZRC SAZU
dr. Andreja Legan Ravnikar, znanstvena sodelavka, ZRC SAZU
dr. Jožica Narat, znanstvena sodelavka, ZRC SAZU
doc. dr. France Novak, samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (v pok.), ZRC SAZU
prof. dr. Olga Plotnikova, Moskovskij gosudarstvennyj universitet, Moskva, Rusija
dr. Francka Premk, višja znanstvena sodelavka, ZRC SAZU
doc. dr. Andreja Žele, znanstvena sodelavka, ZRC SAZU
 
Častni odbor simpozija:
prof. dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije
Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije
Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik SAZU
prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU
izr. prof. dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
izr. prof. dr. Miran Košuta, predsednik Slavističnega društva Slovenije
akad. prof. dr. Jože Toporišič, redni član SAZU
akad. prof. dr. Gerhard Neweklowsky, Avstrijska akademija znanosti in umetnosti
prof. dr. Martina Orožen, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (v pok.)
 
Financerji in donatorji simpozija:
ZRC SAZU, Ljubljana
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 
Adria Airways, d. d.
Leran Novo mesto, d. o. o.
Ustanova patra Stanislava Škrabca
Spina Novo mesto, d. o. o.
Transport Jerman, d. o. o.
Kuhta, d. o. o.